Denizli Haberleri, Son Dakika Denizli Haberleri

Haziran Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

11. 06. 2021 1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince; memur kadrolarında boş kadrolarda derece değişikliği yapılabilmesi için anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvelinin görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- Sarayköy Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 48 no. lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Beyağaç Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih ve 2021/36 no. lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 4- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli ili, Beyağaç ilçesi, Kızılcaağaç Mahallesinde bulunan 203 ada 4 no. lu 4. 586, 61 m² yüzölçümlü ‘Tarla’ vasfındaki parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şaireşref Mahallesinde bulunan 128 ada, 574 no. lu 1. 102, 20 m² yüzölçümlü ‘Yol’ vasfındaki parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı İlimiz Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan ekte tapu bilgileri belirtilen parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden satışının yapılması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 7- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 1653 no. lu parselde bulunan Şirinköy Orta Camisinin yanında yer alan işyerinin üst katındaki yaklaşık 30. 00 m²’lik salonun ‘Gençlik Kitap Okuma Salonu’ olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına bedelsiz tahsis verilmesi ve tahsise ilişkin protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususlarına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 1 adet pay değeri 1. 175. 000, 00 TL olan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi’ne ait hisselerden 3 adet pay alınarak sermaye artışına iştirak edilmek suretiyle ortak olunması, Belediyemizi temsile ve ortaklık ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- Merkezefendi Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 91 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 167 ada 2-3-4 no. lu, 163 ada 2 no. lu, 164 ada 3 no. lu ve 166 ada 2 no. lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/03/2021 tarih ve 11889 sayılı kararı ile 26/11/2020 tarih ve 11399 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20560115 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2021 tarihli ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 8668 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20731697 ve UİP-20713507 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Merkezefendi Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 92 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesinde planlama sınırı içerisinde yer alan ‘Toptan Ticaret Alanı’ olarak planlı parsellerde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20814489 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 2021/90 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi idari sınırları içinde, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 1913 ada, 9 no. lu parselde kat adedinin belirlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20980160 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 2021/99 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Deliktaş Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20242560 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 14- Honaz Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 2421 (yeni 232 ada 6) no. lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20790625 plan işlem numarasıyla kayıtlı, ilave 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 15- Durmuş Ali Deymeci, Muhammet Nazlıgül ve Rüştü Keskin’in; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, Derebağ mevkii, 122 ve 124 no. lu parseller ile ilgili hazırlattığı, 1/5. 000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 16- Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli ve 2021/98 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 140 no. lu adanın batısında kalan tescil harici alan ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20295451 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 17- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 2021/106 sayılı kararı ile onaylanan; Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Koyunaliler Mahallesi, 443 no. lu imar adası ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20181180 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 18- Sarayköy Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 55 sayılı kararı ile onaylanan; Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 568 ada 1 no. lu, 569 ada 1 no. lu, 570 ada 1 no. lu, 571 ada 1 no. lu, 571 ada 2 no. lu parsel ve Bala Mahallesi, 645 ada 1 no. lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20604042 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 19- Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7653 ada 2 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20307397 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 20- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 2021/104 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1947 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20352688 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 21- Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 110 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şirinköy Mahallesi, 158 ada 2 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20768286 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 22- Kaleiçi Muhtelif Sokaklar Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi (1. Bölge ve 2. Bölge) kapsamında; toplam uzunluğu 800 metre olan 482 Sokak, 469 Sokak, 481 Sokak, 470 Sokak, 471 Sokak, 489 Sokak, 486 Sokak, 474 Sokak, 475 Sokak, 485 Sokak, Şadırvan Sokak, Tuhafiye Sokak güzergahlarına cephe veren, tek/çift taraflı yapıları kapsayan, tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ilgili iş ve işlemlerin Belediyemizce yapılması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 23- Halk kültürümüzün özgün örneklerini oluşturan, ancak değişen yaşam koşullarına bağlı olarak kaybolmakta olan Geleneksel Türk El Sanatlarına sahip çıkarak, bu güzide sanatçılarımızın ve el emeği göz nuru kültürel miraslarının gelecek nesillerimiz nezdinde farkındalığını artırmak katkıda bulunmak amacıyla; 13 – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyemiz arasında ilimizde gerçekleştirilecek olan ‘Denizli 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’ işbirliği protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 24- Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 25- İlimiz, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, Ankara Bulvarı, Belediye Sosyal Tesisleri No: 152, Kat: 1’de bulunan taşınmazın, toplum merkezi hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğüne 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 26- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; Belediyemiz tarafından Orman Bölge Müdürlüğünden ‘B Tipi Mesire Yeri’ olarak kiralanan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlimiz, Bekilli ilçesi, Yeni Mahalle, 324 ada 27 no. lu 46. 646, 95 m² yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan ‘Bekilli Mesirelik Alanı’ içerisinde Belediyemiz tarafından peyzajın yapılması, bu konuda Bekilli Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 27- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili görev ve yetki paylaşımı yapılmıştır. Bu paylaşım doğrultusunda bilgi paftası ve ekli listede yer alan Buldan ilçesi Mahmutlu Mahallesi ile Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 10 metre genişliğinde, 1. 475 metre uzunluğundaki bağlantı yolunun Denizli Büyükşehir Belediyesi görev yetki kapsamına alınması hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 28- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin yazılı önergesi. 29- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2021 tarihli ve 195 sayılı ile kabul edilen; Denizli, Pamukkale ilçesi, tapunun As. Değirmenönü Mahallesi 8165 ada 10 no. lu parsel, 1429 ada 34-35 no. lu parseller ile tapunun Kınıklı Mahallesi 7970 ada 1 no. lu parsel, 7969 ada 1-2 no. lu parseller ve tapunun Kuşpınar Mahallesi 490 ada 12 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20689777 ve UİP-20911698 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 30- Tavas Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi, 215 no. lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20729232 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 31- Tavas Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi, 213 no. lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20143443 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 32- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 19K-III pafta, 4695 ada, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 no. lu parsellerde yükseklik belirlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20082588 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 33- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli 2021/19 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2021 tarihli 53 sayılı kararıyla onaylanan; Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleriyle plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarihli 2021/91 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. .

Bir önceki yazımız olan Son dakika: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı başlıklı makalemizde 3. Sayfa, Gebze ve İtfaiye hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir